Monitoring verejného
obstarávania

"Načo chodiť za informáciami, ak informácie môžu prísť za Vami"

Sledovanie vestníkov

Sledovanie oznámení a informácií publikovaných v slovenskom a/alebo európskom vestníku verejného obstarávania.

Responsive image

Sledujeme prakticky všetky druhy oznámení, ktoré sú publikované vo vestníkoch. Vrátane redakčných opráv, súhrnných správ, či informácií publikovaných vo vestníku (napr. informácie o začatí konania zo strany Úradu verejného obstarávania a pod.). V prípade európskeho vestníka si môžete vybrať aj krajinu z ktorej Vás oznámenia zaujímajú. Vždy keď zverejnené oznámenie alebo informácia bude vyhovovať pravidlám Vášho odberu, príde Vám e-mail s výpisom oznámenia/informácie, ktoré by Vás mohlo zaujímať. Pravidlá odberu Vám nastavíme podľa Vašich potrieb.

Tip: Ak chcete vidieť ukážku obsahu notifikačného e-mailu, kliknite na tlačidlo Ukážka.

Ak sú predmetom Vášho záujmu len novo-vyhlásené zákazky, potom odporúčame sekciu Sledovanie Nových zákaziek

Responsive image

Sledovanie nových zákaziek

Sledovanie vyhlásenia nových zákaziek. Vo vestníkoch, elektronickom trhovisku EKS ako aj systémoch ako napr. EO EKS, Josephine, Eranet, Elena, ….

Vždy, keď je vyhlásená nová zákazka, či už zverejnením v slovenskom alebo európskom vestníku, na elektronickom trhovisku EKS, či v niektorom z ďalších sledovaný zdrojov (spravidla systémov na verejné obstarávanie ako je napr. Josephine, ELENA, EO EKS, Eranet) a táto zákazka vyhovuje pravidlám odberu, príde Vám o tom e-mail (viď Ukážka).

Zákazky viete sledovať nie len prostredníctvom CPV kódov, ale aj množstva ďalších kritérií, ako aj výskytu akéhokoľvek textu (platí aj pre zákazky vyhlásené na elektronickom trhovisku, štandardne na trhovisku si viete nastaviť odbery len podľa CPV kódov).

O každej zákazke vám do emailu zasielame dostatok informácií na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či je zákazka pre Vás zaujímavá. Ak áno, stačí kliknúť na príslušnú linku a z emailu sa dostanete na zdroj. Či už vestník, elektronické trhovisko EKS alebo iného informačného systému v ktorom bola zákazka vyhlásená.

Sledovanie priebehu zákazky

Sledovanie priebehu konkrétnej vestníkovej zákazky resp. verejného obstarávania Vám zašle emailovú notifikáciu vždy, keď dôjde k zmene alebo k zverejneniu nových informácií týkajúcich sa sledovanej zákazky.

Responsive image

Zašleme Vám e-mailovú správu vždy, keď sú pre sledovanú zákazku zverejnené (akékoľvek) nové oznámenia a informácie vo vestníku, ale aj keď sú zverejnené nové dokumenty v profile tejto zákazky a to nie len na stránkach ÚVO, ale aj na stránkach systému v ktorom je zákazka vyhlásená (napr. EO EKS, Elena, Josephine, Eranet ...)

Inými slovami, monitorujeme každý zverejnený pohyb na zákazke. Okrem iného tak dostanete notifikáciu aj o tom, ak vo vestníku je zverejnené oznámenie o začatí konania (námietky, kontrola) v súvislosti s touto zákazkou, či emailovú notifikáciu o zverejnení ponúk po skončení zákazky ...

Táto služba je vhodná najmä pre tých, ktorí nie sú priamo účastníkmi tohoto verejného obstarávania a zaujíma ich priebeh zadávania zákazky, ale aj pre samotných verejných obstarávateľov:

 • Ak vám konkrétnu zákazku realizuje agentúra, môžete sledovať jej kroky. Vždy keď agentúra niečo zverejní v profile, vo vestníku, na stránkach informačného systému na zadávanie zákazky, dostanete o tom emailovú notifikáciu.
 • Ak ste závislí od skončenia alebo priebehu centrálneho alebo spoločného verejného obstarávania, ktorého ste súčasťou, ale nerealizujete zákazku vo vlastnej réžií a potrebujete priebežne vedieť, ako sa vyvíja táto zákazka.
 • Ak potrebujete sledovať zákazku, ktorú pre vás realizuje nadriadená / podriadená organizácia a má pre vás strategický význam.
Responsive image

Sledovanie verejného obstarávateľa

Ak potrebujete sledovať aktivity konkrétneho verejného obstarávateľa v oblasti verejného obstarávania, táto služba Vám poskytne množstvo užitočných informácií.

Zašleme Vám email vždy, keď sledovaný verejný obstarávateľ zverejní akékoľvek nové oznámenie vo vestníku a zašleme Vám aj emailové správy o všetkých zákazkách tohto verejného obstarávateľa (viď služba vyššie).

Okrem toho zašleme email vždy aj vtedy, keď verejný obstarávateľ:

 • zverejní novú referenciu v registri referencii,
 • zverejní v centrálnom registri zmlúv novú zmluvu / dodatok, kde na strane objednávateľa je tento verejný obstarávateľ,
 • zverejní súhrnnú správu vo vestníku,
 • zverejní vo vestníku oznámenia v súvislosti s uzavretím dodatku či o použití priameho rokovacieho konania a pod.

Aj v tomto prípade platí, že táto služba je vhodná aj pre samotných verejných obstarávateľov:

 • Ak vám VO zastrešuje agentúra, môžete sledovať jej kroky. Vždy keď agentúra niečo zverejní v profile, vo vestníku, na stránkach informačného systému na zadávanie zákazky, dostanete o tom emailovú notifikáciu.
 • Ak potrebujete sledovať aktivity, ktoré realizujú vaše podriadené organizácie.
 • Ste vedúci odboru VO, zákazky realizujú vaši zamestnanci a chcete mať priebežne prehľad o aktivitách v jednotlivých zákazkách.

Sledovanie dodávateľa

Občas sa môže zísť mať aj prehľad o aktivitách konkrétneho dodávateľa, najmä ak je to váš strategický partner, či konkurent. Užitočné je však mať aj prehľad o aktivitách vlastnej organizácie.

Responsive image

Zašleme Vám notifikáciu vždy, keď sa vo vestníku objaví sledovaný dodávateľ. Či už ide o výsledok verejného obstarávania, uzavretie dodatku, priame rokovacie konanie, súhrnná správa - prakticky akékoľvek oznámenie alebo informácia publikovaná vo vestníku

No to nie je všetko. V súvislosti so sledovaným dodávateľom sledujeme a zasielame e-mailové správy aj pri týchto udalostiach:

 • zverejnenie novej zmluvy na centrálnom registri zmlúv so sledovaným dodávateľom
 • zmeny v obchodnom registri tohto dodávateľa
 • zmeny v zápise hospodárskych subjektov
 • zmeny v registri partnerov verejného sektora
 • zmeny v registri so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní
 • zverejnenie novej referencie na sledovaného dodávateľa
 • ...

Najväčší význam má sledovať vlastnú organizáciu. Dozviete sa tak vždy, ak vám niekto vystaví novú referenciu. Ale najmä, ak je zverejnená nová zmluva v CRZ. Sú známe prípady, keď verejný obstarávateľ zverejnil zmluvu v CRZ a neoznámil to dodávateľovi. Zmluva však bola účinná a lehoty plynuli... Tomuto sa teraz môžete vyhnúť.

Responsive image

Novinky ÚVO

Odber vybranej množiny informácií publikovaných Úradom pre verejné obstarávanie na svojich webových stránkach.

Táto služba zasiela novinky, ktoré zverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie na svojich webových stránkach. Je určená pre profesionálov, ktorí chcú držať krok s aktuálnym dianím a priebežne dostávať bohatý zdroj informácií na kontinuálne vzdelávanie sa v oblasti verejného obstarávania.

Ide najmä o:

 • aktuality, ktoré zverejňuje ÚVO na svojom webe,
  • súčasťou sú aj informácie o plánovaných odstávkach informačných systémov ÚVO,
  • upozornenia, ktoré zverejňuje ÚVO (napr. na nové metodické materiály),
  • a pod.
 • výkladové stanoviská,
 • všeobecné metodické usmernenia,
 • metodické usmernenia,
 • oficiálne štatistiky.

Detailnejšie informácie, vrátane možnosti bezplatného 14-dňového skúšobného odberu nájdete na stránke venovanej iba tejto službe, prípadne si pozrite ukážku emailovej notifikácie.